Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

Certificeringsgrundlag


1. Certificeringsgrundlag  

Der er i bekendtgørelse nr. 673, Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, bestemmelser om, at energimærkningsvirksomheder indfører og vedligeholder et KS system. Virksomheden skal indgå aftale om certificering af virksomhedens KS system med et, af DANAK, akkrediteret certificeringsorgan.  

Certificering af energimærkningsfirmaer skal ske i henhold til ” DS/EN ISO 9001 om kvalitetsstyringssystemer – systemkrav” og Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning.  

For virksomheder der tillige ønsker certificering til, at foretage huseftersyn, bruges FfBE's hvidbog for karaktersætning.    

2. Forholdet mellem virksomheden og Byggeriets Kvalitetskontrol  

Virksomheden udarbejder et KS system, der overholder alle relevante krav til de områder, der søges om certificering til. KS systemet indsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol.  

Byggeriets Kvalitetskontrol sætter certificeringsprocessen i gang ved indledningsvis at foretage en gennemgang af det indsendte materiale. Hvis materialet findes fyldestgørende startes fase 1 audit som omhandler en evaluering af KS systemet, og et indledende auditbesøg på virksomheden for at undersøge om ledelsessystemet er dækkende for virksomheden.  

Når virksomheden vurderes parat til fase 2 audit fremsendes auditprogram til virksomheden, med følgende oplysninger:   

  • Navn på ledende auditor / auditorteam og om planlagte auditaktiviteter
  • Eventuelle problemområder konstateret ved fase 1 audit, og som kan føre til afvigelser, i forbindelse med gennemførelse af fase 2 audit
  • Planlagt tidspunkt for auditbesøg på virksomheden, og et markbesøg hvor en energimærkning overvåges  

Når fase 2 audit er gennemført, og virksomheden har dokumenteret opfyldelse af alle krav for en certificering, udsteder Byggeriets Kvalitetskontrol et certifikat med en gyldighedsperiode på 3 år.  

I perioden indtil en recertificering, foretages overvågningsaudit på virksomheden med intervaller på maksimalt 1 år. Den første overvågningsaudit gennemføres senest 1 år efter tidspunktet for seneste fase 2 audit. Overvågningsaudit har til formål at afdække om virksomheden forsat anvender KS systemet effektivt.  

Recertificering af virksomheden gennemføres med intervaller på maksimalt 3 år ved gennemførelse af en fase 2 audit.

Recertificering har til formål at afdække om samtlige vilkår for en certificering fortsat efterleves.
Ved godkendelse udstedes et nyt certifikat med en gyldighed på 3 år, hvorefter der gennemføres overvågningsaudit i de mellemliggende år som ovenfor beskrevet.  

Hvis auditaktiviteter resulterer i ændringer i en certificering, underrettes relevante myndigheder.    

3. Øvrige aftaler  

Byggeriets Kvalitetskontrol forpligter sig til at udføre arbejdet i overensstemmelse med nærværende aftale, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love samt Energistyrelsens udstukne regler.  

Virksomheden orienteres om eventuelle outsourcede auditaktiviteter, og kan gøre indsigelse mod tildeling af auditorer og tekniske eksperter, hvis der er tvivl om upartiskhed og habilitet.  

Virksomheden er forpligtet til at efterleve pålæg og krav givet af Byggeriets Kvalitetskontrol.  

Virksomheden er forpligtet til at tillade, at DANAK overvåger Byggeriets Kvalitetskontrols auditaktiviteter på virksomheden.  

Virksomheden skal omgående afgive oplysning til Byggeriets Kvalitetskontrol, hvis der er forhold der kan påvirke ledelsessystemets evne til fortsat at opfylde kravene til en certificering.  

Virksomheden skal afgive oplysninger, om der er anvendt ekstern brug af rådgivning, om KS systemet.  

Reguleringer i certificeringsgrundlaget offentliggøres på vores hjemmeside. Virksomheden er forpligtet til løbende, at orientere sig på www.byggekvalitet.dk   

Byggeriets Kvalitetskontrol har rabataftaler med flere brancheforeninger. Omfang og vilkår fremgår af prislisten, som hvert år pr. 01. januar offentliggøres på www.byggekvalitet.dk.

4. Betaling  

Byggeriets Kvalitetskontrol fremsender faktura i forlængelse af leverede ydelser. Betalingsfrist er 20 dage fra fakturadato.
Priser reguleres årligt pr. 31. december, og en prisliste offentliggøres senest 1. januar på www.byggekvalitet.dk    

5. Aftalens varighed og opsigelse  

Aftalen er gyldig fra underskrivelsestidspunktet.
Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til den 01.01. eller 01.07. Herudover kan aftalen kun opsiges ved misligholdelse.    

6. Fortrolighed  

Følsomme og fortrolige informationer må af ingen af parterne gøres tilgængelige for  3. part, uden accept fra informationernes ophavspart. Byggeriets Kvalitetskontrol udviser diskretion vedrørende opgaveløsninger for virksomheden.    

7. Andet  

Virksomheden må anvende Byggeriets Kvalitetskontrols mærke / logo i sin markedsføring, og må markedsføre sig med, at de er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol når gyldighedsområdet fremgår tydeligt, og markedsføringen ikke foregår på en misvisende måde. Hvis certificeringen trækkes tilbage eller indskrænkes skal markedsføringen omgående ophøre, eller indskrænkes til gyldighedsområdet.  

Byggeriets Kvalitetskontrol vil offentliggøre en fortegnelse over tildelte, suspenderede, eller ophævede certificeringer på sin hjemmeside. Fortegnelsen indeholder følgende oplysninger om virksomheden: Navn, normativt dokument, gyldighedsområde og geografisk beliggenhed.  

Byggeriets Kvalitetskontrol er ansvarlig for fejl og mangler efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog med følgende begrænsninger:   

  • Byggeriets Kvalitetskontrol er kun ansvarlig for direkte skade, og aldrig for driftstab, avancetab eller anden indirekte skade. 
  • Byggeriets Kvalitetskontrol er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaven for virksomheden, såfremt årsagen til forsinkelse kan tilskrives virksomheden.